Cuộc sống có là cõi tạm, thì cũng phải là một cõi tạm đầy niềm vui